ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP) ด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ และระบบบริหารธุรกิจอัจฉะริยะ (ส่วนขยาย)