ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งสริมภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)