รองผู้จัดการกองทุน เยี่ยมชมและมอบอุปกรณ์กีฬามวยให้กับค่ายมวยที่ขาดแคลน

220


ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (ดร.สุปราณี คุปตาสา) มอบหมายให้รองผู้จัดการกองทุนฯ (นายชนาสิน สิมะดำรงค์) และผู้อำนวยการฝ่ายการคังกองทุน (นายประวิท เมตตา) และบุคลากรการกีฬาและกองทุน เข้าตรวจเยี่ยม ในโครงการพัฒนาบุคคลากร ประจำปี2564 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ต่อสู้ผ่านสถานการณ์โควิด ที่ทำให้กิจกรรมกีฬามวยเลื่อนกำหนดและอุปกรณ์กีฬามวยเสื่อมสภาพตามกาลเวลา โดยเริ่มจากค่ายมวย ศ. มาลัยทอง ท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี โดยได้มอบอุปกรณ์กีฬามวยที่จำเป็นต่อการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพให้นักกีฬา เพื่อต่อยอดให้กับนักกีฬาต่อไป