เริ่มการใช้ระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการกีฬาของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ตามที่กองทุน มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือสวัสดิการกีฬาแก่นักกีฬาทีมชาติ ทั้งในปัจจุบันและอดีต รวมทั้งบุคลากรกีฬา และนักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกองทุน

กองทุนขอเรียนว่า หากประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการกีฬา ขอให้ขอรับความช่วยเหลือ ผ่านระบบสารสนเทศของกองทุน www.nsdf_wf.sat.or.th และมีหนังสือพร้อมกับเอกสารที่หลักเกณฑ์กำหนดแจ้งต่อผู้จัดการกองทุน ต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ ได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เลือก อื่นๆ เลือก คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านสวัสดิการกีฬา หรือดาวน์โหลดจาก QR Code นี้ได้