ประกาศรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ด้วยขณะนี้การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้หมดวาระลงแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขอประกาศการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด” ซึ่งมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 -14 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงาน กกท.จังหวัดแห่งท้องที่ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนั้นตั้งอยู่ หรือสำนักงานกองทุน ชั้น 3 (กกท.ส่วนกลาง) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบพร้อมนี้

ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์กองทุน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)