การเปิดรับสมัคร และยื่นใบสมัครการเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

ขอประชาสัมพันธ์ :                                                                                                              เรียน นายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัคร และยื่นใบสมัครการเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย                                        เนื่องด้วยขณะนี้ ตำแหน่งกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ได้ว่างลง ในการนี้ จึงเปิดรับสมัครนายกสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการบริหารกองทุน ดังกล่าว ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1.กำหนดการรับสมัคร และยื่นใบสมัครการเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า“แห่งประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

2.กำหนดการลงคะแนนเลือกฯ และตรวจนับคะแนน วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เลือกดาวโหลด เลือกอื่นๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

การกีฬาแห่งประเทศไทย                                                                                                      กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ