การเปิดรับสมัคร และยื่นใบสมัครการเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ขอประชาสัมพันธ์ :

เรียน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  และ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัด

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัคร และยื่นใบสมัครการเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

เนื่องด้วยขณะนี้ ตำแหน่งกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้ว่างลง ในการนี้ จึงเปิดรับสมัครนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการบริหารกองทุน ดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1.กำหนดการรับสมัคร และยื่นใบสมัครการเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ระหว่างวันที่  26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3  หรือ  ยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาประจำจังหวัด โดยยื่นได้ ณ ที่ทำการการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงาน กกท. จังหวัดแห่งท้องที่ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2.กำหนดการลงคะแนนเลือกฯ และตรวจนับคะแนน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 เวลา 13.00 น.- 16.00 น.

ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://www.sportfund.or.th/index.php?r=file%2Fcat&id=34&slug= เลือกดาวโหลด เลือกอื่นๆ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกก.กองทุน จังหวัดต่างๆ 63.pdf

ใบสมัครเลือกตั้งกก.กองทุน จังหวัดต่างๆ 63.pdf

ขั้นตอนสมัครเลือกตั้งกก.กองทุน จังหวัดต่างๆ 63.pdf

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ