ผู้จัดการกองทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชี้แจงต่อที่ประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน รวมถึงการแก้ไขระเบียบต่างๆเพื่อให้กองทุนและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ หรือ ฟอนซ่า ณ ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เป็นประธาน
ในโอกาสนี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงภาระหน้าที่ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทั้งเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ , การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา, การเตรียมความพร้อมการแข่งขัน, เงินรางวัล, ทุนการศึกษา, สวัสดิการ , กีฬาอาชีพและกีฬามวย รวมถึงได้บอกถึงที่มาของรายได้หลัก และสถานะปัจจุบันของกองทุน
ขณะเดียวกัน ดร.สุปราณี ยังได้นำเสนอถึง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริมหรือการสนับสนุน เพื่อการดำเนินกิจกรรมกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา การเตรียมนักกีฬา เพื่อให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยขอให้ทุกสมาคมทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอน การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยเฉพาะการนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งหารือถึงการแก้ไขระเบียบต่างๆเพื่อให้กองทุนและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” สามารถดำเนินงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ทั้งนี้สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นสมาชิกของฟอนซ่า ต่างตอบรับและพร้อมให้ความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอย่างเต็มที่
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
29 กรกฎาคม 2563