ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

**ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด***
                       นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมายให้ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล กรรมการ ในคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งฯ ที่ สำนักงานกองทุนฯ ชั้น 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
                       ตามที่ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้หมดวาระลงแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้ประกาศการรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563 ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 ที่ผ่านมา และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการฯ ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน  2563 ที่สำนักงานกองทุนฯ ชั้น 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีผู้สมัครเข้ามา 2 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นพ.พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร และหมายเลข 2 นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง นั้น
                     “ผลการเลือกตั้งฯ ในวันนี้ อันดับ 1 นายวินัย ทองรัตน์   นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง  ได้  32 คะแนน , อันดับ 2  นายพิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้  2  คะแนน โดยมีผู้ที่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 75 คน จากทั้งหมด 77 คน มาใช้สิทธิลงคะแนนจริง จำนวน  34  คน (เป็นบัตรดีทั้งหมด ไม่มีบัตรเสีย) คิดเป็นร้อยละ 46 ของผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด”
                     ทั้งนี้ ให้มีสิทธิยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันเลือก และหากไม่มีคำคัดค้าน คณะกรรมการเลือกฯ จะนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ กกท. เพื่อทราบ และเสนอคณะกรรมการ กกท. เพื่อให้ความเห็นชอบ และหลังจากนั้นจะนำเสนอประธานกรรมการ กกท. เพื่อลงนามประกาศแต่งตั้งต่อไป.