กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลประภาวัฒนา

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลประภาวัฒนา เพื่อการเรียนรู้การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน วันที่ 20 กพ.62