กิจกรรมปล่อยปลา ปล่อยปู (CSR) โครงการพัฒนาบุคคลากรกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 กิจกรรมปล่อยปลา ปล่อยปู ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลา ธนาคารปู) ตำบลบางสระเจ้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี