ปลูกป่าชายเลน ณ ตำบลบางสระเก้า (CSR) โครงการพัฒนาบุคคลากรกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โครงการพัฒนาบุคคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ปลูกป่าชายเลน ณ ตำบลบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี