รับสมัครกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง เดินทางมาเข้ารับสมัครเป็นกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่สำนักงานบริหารงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง เดินทางมาเข้ารับสมัครเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา เป็นผู้รับสมัคร พร้อมทั้งตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 43 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมทั้งสิ้น 13 คน โดยในส่วนมาตรา43(7) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในคณะกรรมการบริหารกองทุน มาจากการเลือกกันเองของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ซึ่งล่าสุด นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน และได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 จึงต้องมีการประกาศรับสมัครเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และตามระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี และติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

สำหรับคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด กำหนดให้เปิดรับสมัครผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2562 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 18 สิงหาคม 2562