ประกาศ คกก. กกท. ว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมกีฬา พ.ศ. 2558