๑๑. ประกาศคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดบุคลากรกีฬา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐