๑๐. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพและกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๖๑