ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ตามที่ คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 มีมติเห็นชอบประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นั้น คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีมติกำหนดให้เผยแพร่ประกาศฯ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2567