การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2567
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2567 โดยมี นายชนาสิน สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมด้วย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
 ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่กองทุนฯ ที่ได้นำเสนอการติดตามการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตลอดจนรับฟังคำชี้แจง ข้อเสนอแนะ จากกรมบัญชีกลาง /การกีฬาแห่งประเทศไทย/กองทุนฯ และคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้มีความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน (โครงการส่งเสริมสนับสนุน แก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 90 สมาคม และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 77 สมาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจะเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ว่างเว้นไปคู่ขนานไปด้วย โดยคณะอนุกรรมการติดตามฯ จะเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการของกองทุนในโครงการดังกล่าว เรื่องต่อมาคณะอนุกรรมการฯได้รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คิดเป็นร้อยละ 57.49 เรื่องสุดท้ายได้วางแผนการเดินทางไปติดตามโครงการของสมาคมกีฬาที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและให้มีความต่อเนื่องด้วย
ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)