ประกาศ ยกเลิกโครงการระบบยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (พัฒนาระบบ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)