ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (โครงการส่งเสริมสนับสนุน แก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗