ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราบละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชน