ขอบเขตของงาน โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชน