ขอบเขตของงาน การจ้างตัดเครื่องแต่งกายของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗