ประกาศ ประกวดราคาจ้างระบบยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (พัฒนาระบบ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)