“I want to be” โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวของการเล่นกีฬา (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2566

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) พร้อมส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนไปใน 3 พื้นที่ ได้แก่

ครั้งที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
ครั้งที่ 2 จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา และปัตตานี
ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา

นอกจากความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการที่มุ่งเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์ทางด้านกีฬาให้กับนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา สร้างโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬาที่จะทำให้เยาวชนสามารถค้นพบศักยภาพและความถนัดทางด้านกีฬา มีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับอาชีพ ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา และขาดโอกาสเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา ในจังหวัดต่างๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการฝึกซ้อม ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการต่างๆ ได้แล้วนั้น

สิ่งที่ได้รับและมีคุณค่ามากกว่าคือรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และแรงบันดาลใจ ที่เกิดจากการได้รับอุปกรณ์กีฬาและการร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งจากกีฬามวย กีฬาตะกร้อ กีฬาฟุตบอล กีฬาเทควันโด กีฬาว่ายน้ำ และกีฬากระดานโต้คลื่น จากนักกีฬาทีมชาติไทย และอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยระดับเหรียญโอลิมปิก รวมถึงผู้ฝึกสอนทีมชาติ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและประสบการณ์ตรงแก่น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ให้ได้รู้จักกีฬาและทดลองฝึกเล่นกีฬา ที่สักวันหนึ่งอาจจะมีเยาวชนที่ได้ร่วมกิจกรรมและโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์กีฬาจากโครงการนี้ จะก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาทีมชาติไทยก็เป็นได้

ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมที่จะเคียงข้างและส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน เข้าถึงกีฬา และใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ที่จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน แล้วพบกันใหม่กับโครงการดีๆ เช่นนี้ในปีต่อๆ ไป รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ริเริ่มหรือสนับสนุนตลอดปี 2567 นี้ เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยตามเป้าประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไป