ขอบเขตของงาน การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP) ด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ