ราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเพื่อมุ่งความสำเร็จในงานการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗