กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดอบรมปฐมนิเทศ และทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนใหม่)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้จัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนใหม่)

นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ประธานอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ ,นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ พร้อมด้วย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ,
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติม ผ่านช่องทางรับชมออนไลน์ (Application Zoom Cloud Meeting ) เพื่อให้นักกีฬาได้ติดตามและรับชมการเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความรู้เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาและการปฏิบัติตนระหว่างรับทุนการศึกษากับกองทุนฯ และกิจกรรมทำสัญญารับทุนการศึกษาได้อย่างทั่วถึง

ภายในงานได้มีกิจกรรมสัมพันธ์ บรรยายโดย ดร. อาคร ประมงค์ และกิจกรรมการบรรยายสุดพิเศษในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไรในปัจจุบัน“ โดย คุณเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (น้าเน็ก) ร่วมสร้างสีสันและความสนุกในครั้งนี้

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ประกาศของกองทุน ได้รับการสนับสนุนจนจบการศึกษาตามหลักสูตรเต็มภาคบังคับ จำนวน 429 คน สำหรับเป็นทุนปีแรก ประกอบด้วย ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทุนในประเทศ (นักกีฬาและบุคลากรกีฬา) ผ่านตามหลักเกณฑ์ จำนวน 251 คน ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ทุนในประเทศ (นักกีฬา) ผ่านตามหลักเกณฑ์ จำนวน 178 คน

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/share/p/SoRdVVGSibeWWjon/?