ประกาศ ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก