ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗