ประกาศ เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนใหม่) แบบออนไลน์

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอแจ้งเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม
การเข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุนใหม่) แบบออนไลน์

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting (zoom) เพื่อให้นักกีฬารับชมและติดตามเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง

สามารถเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/4a4qRCN
Meeting ID: 960 7426 1341
Passcode: 356028
เริ่มเปิดห้อง Zoom เวลา 7.30 น.