ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)