ขอบเขตของงาน โครงการพัฒนาบุคลากรของกงอทุนพัฒนาการกีฬาแห่งขาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)