การสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 ทุนใหม่

1. ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 มีมติเห็นชอบอนุมัติทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท โดยพิจารณาให้ทุนการศึกษา เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ กกท. พ.ศ. 2558 มาตรา 42 (5) ระเบียบคณะกรรมการ กกท. ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินกองทุน… พ.ศ. 2559 ข้อ 12 (4) และ (7) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 49 (5) และประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา พ.ศ. 2562

2. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการเปิดรับสมัคร และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้มีคุณสมบัติที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ประกาศของกองทุน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงิน 40,000,000 บาท ตามแผนงานงบประมาณปี 2566 สนับสนุนจนจบการศึกษาตามหลักสูตรเต็มภาคบังคับ จำนวน 429 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,123,000 บาท สำหรับเป็นทุนปีแรก โดยเห็นควรขออนุมัติให้เบิกเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้

2.1 ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทุนในประเทศ (นักกีฬาและบุคลากรกีฬา) ผ่านตามหลักเกณฑ์ จำนวน 251 คน สนับสนุนจนจบการศึกษาตามหลักสูตรเต็มภาคบังคับ จำนวนเงินที่ต้องสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รวมเป็นเงิน 15,533,800 บาท สำหรับเป็นทุนปีแรก

 

2.2 ทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ทุนในประเทศ (นักกีฬา) ผ่านตามหลักเกณฑ์ จำนวน 178 คน จำนวนเงินที่ต้องสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นเงิน 9,589,200 บาท

 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ และ ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษายืนยันการเข้าร่วมงานใน Google Forms ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รายละเอียดตาม QR Code เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องทำสัญญากับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย หากมิได้ส่งสัญญารับทุนการศึกษา จะถือว่าสละสิทธิ์