โครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567