ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS