ขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗