ขอบเขตของงาน โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗