ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษใช้มือโยก (เจาะ ๒ รู)