ขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษใช้มือโยก (เจาะ ๒ รู)