กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดอบรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดอบรมเรื่อง 1: ปฏิบัติการระบุความเสี่ยงองค์กร (Risk Identification) เชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัดขององค์กร วัตถุประสงค์ พันธกิจ สภาพแวดล้อม และโอกาสเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงสำคัญ
Discussion: นำเสนอผลและอภิปรายผลการระบุความเสี่ยงองค์กร (Risk Identification) ของกลุ่มธุรกิจ (Business Unit) พร้อมรับฟังข้อแนะนำจากวิทยากรและผู้เข้าร่วม
2: ทบทวนและรับคำปรึกษาแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan Review & Mentoring) และกำหนดตัวชี้วัดสำคัญความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs)
Discussion: นำเสนอผลและอภิปรายผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) และตัวชี้วัดสำคัญความเสี่ยง พร้อมรับฟังข้อแนะนำจากวิทยากรและผู้เข้าร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) บรรยายโดย ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์พีระวิช คงเมือง ที่ปรึกษาด้านการบริหาร ความเสี่ยง สถาบัน RiskCycle ณ โรงแรมเลอ มอนเต เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนทุกความฝันเพื่อให้ทุกความมุ่งมั่นเป็นไปได้

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง
Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
Instagram : nsdfthailand
X(Twitter) : NSDFThailand
TikTok : nsdfthailand
เว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=912783344183428&id=100063553117610