ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างจัดทำบูธนิทรรศการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

26