ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างซี่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจ้างตัดชุดแต่งกาย Hoodie และกางเกง Sweater pants ชุดประเมินติดตามกีฬาระดับมหกรรม/ติดตามประเมินผลและการตรวจเยี่ยมนักกีฬา) ให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และบุคลากรของกองทุน โดยใช้จ่ายจากงบประมาณประจำบัญชีปีบัญชี ๒๕๖๗

15