ตารางแสดงราคาวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗