ขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗