ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กองทุนฯ