ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการ การจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ