แบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงสำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (เพิ่มเติมส่วนที่สอง) และ (เพิ่มเติมส่วนที่สาม)

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

 

Construction Drawing

 

Interior Drawing (เพิ่มเติมส่วนที่สอง)

 

Interior Drawing (เพิ่มเติมส่วนที่สาม)

 

รายการประกอบแบบ