เอกสารสรุปราคาโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)