เอกสารสรุปราคาโครงการ จ้างติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ VRV